องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาเป็นตำบลที่น่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  มีภูมิทัศน์สวยงาม  และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น”      “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”      

 
Detect language » Hungarian
 สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 สิงหาคม 2561


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

 

 
Detect language » Hungarian
 

ระบบเศรษฐกิจ

***********************************

            1. การเกษตร

ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม การเพาะปลูก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือ ข้าว พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผลไม้ พืช ผัก ทำไร่ในบางพื้นที่ เช่น มันสำปะหลัง ปลูกอ้อย ยางพารา เป็นต้น

 

2. การประมง

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ไม่มีการประมงขนาดใหญ่ มีเพียงการประมงน้ำจืดเล็กๆ ตามแหล่งน้ำจืดธรรมชาติ

 

3. การปศุสัตว์

                การปศุสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค  และจำหน่าย เช่น สุกร ไก่ เป็ด วัว ควาย

                ฟาร์มไก่ไข่  1  แห่ง

                ฟาร์มสุกร  1  แห่ง

 

            4. การบริการ

ร้านเสริมสวย  5  แห่ง

ร้านซ่อมรถ  6  แห่ง

ร้านอินเทอร์เน็ต  1  แห่ง

ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า  1  แห่ง

 

5. การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ

 

6. การอุตสาหกรรม

การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาส่วนใหญ่แล้ว   

เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน โรงสีข้าว  จำนวน  13  แห่ง

 

            7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ร้านรับซื้อยางรถยนต์เก่า  1  แห่ง

ลานรับซื้อพืชผลทางการเกษตร  1  แห่ง

ร้านค้าต่างๆ 67 แห่

กลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพการเกษตร 5 กลุ่ม

กลุ่มอาชีพเย็บผ้าโหล 1 กลุ่ม

กลุ่มอาชีพเย็บรองเท้า 1 กลุ่ม

 

8. แรงงาน

ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย และเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

 
ดาบตำรวจรังสันต์ อุทพันธ์
สาส์นจากนายก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.11.137
คุณเข้าชมลำดับที่ 6,506

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.