องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา 110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
งานการเจ้าหน้าที่
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา 
ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา
ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา  
     ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป กองช่าง)เปิดอ่าน
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา (คนงานทั่วไป กองช่าง)เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ผอ.กองการศึกษา ระดับต้น)เปิดอ่าน
     ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (กองช่าง อบต.ทรัพย์พระยา)เปิดอ่าน
     ประกาศ การแต่งกายและเครื่องแบบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดเวลาการมาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     ประกาศ สร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ (2564)เปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่มีชื่ออย่างอื่น (2564)เปิดอ่าน
     ประกาศ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง) อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น) อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     ประกาศ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ วิสัยทัศน์ (Vision)อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ เจตนารมณ์นโยบายการป้องกันการทุจริต อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมฯ อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ การปฏิบัติหน้าที่ราชการใน อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศ ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร) อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น) อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2563เปิดอ่าน
     ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2563เปิดอ่าน
     ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563เปิดอ่าน
     ประกาศ การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ลงวันที่ื 16 ม.ค.2563เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 3เปิดอ่าน
     วิสัยทัศน์ (Vision) ของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     การปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ข้อบังคับ อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบปนะมาณ 2563 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมฯ ประจำปีงบปนะมาณ 2563 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ทรัพย์พระยา ลงวันที่ 11 กันยายน 2562เปิดอ่าน
     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ลว.29 ส.ค.2562เปิดอ่าน
     ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.ทรัพย์พระยา ลงวันที่ื 7 ส.ค.2562เปิดอ่าน
     ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลฯ อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง. จ.บุรีรัมย์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562เปิดอ่าน
     ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (หลังปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 2)เปิดอ่าน
     ประกาศใช้การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     ประกาศยกเลิกประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     ประกาศโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน ฯของ อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     ประกาศ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 12 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.204.56.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 185,981

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.