หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนที่ตั้งหน่วยงาน (Google Map)
หัวข้อหลัก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวข้อหลัก
ผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒณธรรมองค์กร
ข้อบัญญัติ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
หัวข้อหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลาการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ของ อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปี 2562
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
หัวข้อหลัก
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562
เรียก/นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
เรียก/นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
เรียก/นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
เรียก/นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
เรียก/นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
หัวข้อหลัก
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 31 มกราคม 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 15 เมษายน 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 15 ตุลาคม 2562
หัวข้อหลัก
ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างส่วนราชการ
หนังสือส่ง/รายงานผลการดำเนินงาน
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
หัวข้อหลัก
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
หัวข้อหลัก
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561
รายงานของผู้สอบบัญชีปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2562
รายงานผู้ตรวจสอบและรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่1 งบประมณ 2563
รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
รายงานการตรวจสอบบัญชี สตง. ปีงบประมาณ 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
หัวข้อหลัก
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2562
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
หัวข้อหลัก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวข้อหลัก
เมนูทางขวา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
มติ ก.อบต.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติ ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์
ราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
หัวข้อหลัก
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 89 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 8 ธันวาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.173.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 132,794

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.